S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia

 

  Nauka w szkole w Mirocinie Dolnym rozpoczęła się w dniu 1 października 1945 roku. Organizatorką szkoły była Anna Palider, nauczycielka, która przybyła tutaj wraz z rodziną z Nowego Targu. Do szkoły zgłosiło się kilkadziesiąt dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Pani Palider na podstawie egzaminu podzieliła dzieci na dwie grupy: klasy I - II i III -IV (łączone) Największy kłopot sprawiał brak podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych. Wielkim utrudnieniem była bariera językowa, gdyż dzieci przybyłe z różnych stron kraju, mówiły najczęściej gwarą.

   Po roku działalności szkoły, we wrześniu 1946 roku przyszła do pracy młoda nauczycielka Anita Kopówna. Wtedy nauka odbywała się już w dwóch izbach lekcyjnych. Wiek uczniów prawie się wyrównał, gdyż najstarsi zrezygnowali. W szkole odbywały się kursy dla analfabetów. Pani Palider uczyła dorosłych polskich liter, pisania i czytania. W 1954 roku wygospodarowano dodatkowo dwie izby lekcyjne i szkoła rozrosła się do sześciu klas.

   Od 1 września 1955 roku otwarto klasę siódmą, do której uczęszczały dzieci z Mirocina Dolnego i Studzieńca. W szkole pracowało czterech pedagogów. Nauczyciele uczyli po 40 godzin tygodniowo w bardzo trudnych warunkach. 1 września 1956 roku przyszedł do pracy Andrzej Hajnos. Zapoczątkował on w szkole pracę drużyny harcerskiej oraz przyczynił się do rozwoju życia sportowego uczniów. Działalność kulturalna i sportowa szkoły znana była w całym powiecie.

   W 1975 roku placówkę przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną. Na izby lekcyjne zaadaptowano wszystkie możliwe pomieszczenia, strych i korytarze. Uczęszczały tutaj dzieci z Książa Śląskiego, ze Studzieńca, ze wszystkich Mirocinów i z Bulina. Oddziały liczyły po 40 uczniów, klasy pękały w szwach. Dzieci dowożono traktorem z przyczepą autobusową. Liczba nauczycieli wzrosła do dwunastu. Ze względu na bardzo trudne warunki pracy występowała duża rotacja kadry pedagogicznej.

   Intensywnie eksploatowany budynek szkolny z biegiem lat ulegał coraz większemu zniszczeniu. Pękały ściany, uginały się stropy. Szkole groziło zawalenie. W 1982 roku z inicjatywy ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania, Andrzeja Hajnosa, rozpoczęto budowę nowej szkoły. Dzięki wielkiej ofiarności i zaangażowaniu lokalnej społeczności 17 października 1986 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu. 1 września 2000 roku, w wyniku reorganizacji sieci szkół w Gminie, placówka powiększyła się o filię w Studzieńcu oraz oddziały przedszkolne w Książu Śląskim i Mirocinie Górnym

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...