S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt : "Odkrywamy Lepszy Świat "

 

 

 

    Od września 2008 r. do czerwca 2009 r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych. Wzrost wsparcia dydaktyczno-metodycznego dla uczniów zdolnych. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Zwiększenie umiejętności poprawnego pisania i czytania. Rozwój języka obcego i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Dla uczniów zaplanowano 18 działań.

Niemiecki nie jest trudny i sprawia przyjemność - Emilia Bęben

Na zajęciach rozwijane są  cztery podstawowe sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie poprzez różnorodne techniki nauczania oraz gry i zabawy językowe. Uczniowie pracują metodą projektu w celu rozwijania samodzielności i kreatywności.

Komputer pomocą w nauce dla dzieci młodszych - Elwira Hajnos-Pituch

Dzieci uczą się wykorzystywać komputer do tworzenia tekstów i grafiki. Poszukują informacji poznając możliwości Internetu.

Komputer pomocą w nauce dla dzieci starszych - Piotr Zdanowicz

Sprawne posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym jest przydatną umiejętnością, którą doskonalą uczniowie na zajęciach. Ponadto ćwiczenia w  korzystaniu z zasobów portali edukacyjnych i encyklopedycznych pomagają w lepszym przygotowaniu się do lekcji.

Szkoła w mediach - Elwira Hajnos-Pituch

Przygotowanie  uczniów do twórczego i krytycznego odbioru mediów. Poszukiwanie prawdy o świecie. Poznanie zasad funkcjonowania środków przekazu.

Pisania i liczenia się nie boimy - Monika Königsberg

Umiejętność starannego, biegłego pisania i liczenia jest możliwa do nauczenia się dla wszystkich, nawet w pierwszej klasie. Przeróżne ćwiczenia w różnych formach prowadzone na zajęciach ułatwiają to zadanie.

Czytamy ze zrozumieniem - Dorota Zielonka i Genowefa Prymakowska

Wiedzieć więcej, zrozumieć wszystko co nas otacza. Opanowanie techniki czytania jest rozwijane z wykorzystaniem różnych ćwiczeń. Praca połączona z zabawami, inscenizacjami jest ciekawsza i przyjemniejsza.

Ortografia na wesoło - Krystyna Mandziej

Bezbłędnego pisania uczą się trzecioklasiści. Poznają zasady pisowni, rywalizują w zabawach ortograficznych. Systematycznie poddają się sprawdzianom umiejętności pisania w cotygodniowych dyktandach.

Z ortografią za pan brat - Katarzyna Jastrzębska

Celem zajęć jest kształtowanie wśród uczestników poprawności językowej w mowie i piśmie. Uczniowie  utrwalają zasady ortografii poprzez zabawę, tworzą m.in. prace plastyczne, rywalizują w zabawach ze słowniczkiem, rozwiązują krzyżówki, rebusy, korzystają z multimedialnych programów. Zajęcia oprócz kształtowania nawyków ortograficznych wdrażają do pracy w grupie, zdrowej rywalizacji, samooceny i samokształcenia. 

Klub ciekawej książki - Rafał Ważny

Uczniowie analizują różne teksty na poziomie dosłownym i przenośnym. Tworzą własne formy wypowiedzi, poszukując informacji z różnych źródeł. Wykonują scenografię. Piszą scenariusze na potrzeby przedstawienia teatralnego.

Piszę, czytam, redaguję - Aneta Truty-Kędzierska

Zajęcia zaznajamiają uczniów z zasadami pisania różnych form wypowiedzi. Uczniowie próbują swoich sił w opowiadaniu, recenzji, sprawozdaniu, a nawet w artykule prasowym.

Czytamy dzieciom - spotkanie z bajką - Beata Różycka

Jak ważny dla dzieci jest kontakt z książką nie trzeba uzasadniać. Systematyczne spotkania z różnymi bajkami, baśniami i opowiadaniami rozwijają wyobraźnię, dostarczają wzruszeń. Możliwość porównania bohaterów z przeczytanej bajki z aktorami na scenie teatru to jest dodatkowy atut zajęć.

Aktywni matematycznie - Joanna Königsberg

Celem zajęć jest poszerzenie zainteresowań matematycznych, wspomaganie uczniów w procesie edukacyjnym. Zajęcia doskonalą umiejętności pracy w grupie, logicznego myślenia, wykonywania projektów i przygotowują uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.

Matematyka łatwa i przyjemna - Piotr Zdanowicz

Problem związany z poznawaniem zawiłych zagadnień matematycznych wydaje się błahy, jeśli podejdzie się do niego w inny sposób. To jest cel i sposób działań realizowany przez uczniów zwiększających swoje matematyczne umiejętności.

Gram i śpiewam - Magdalena Rozynek - Siring

Zadaniem zajęć jest rozwijanie wrodzonych zdolności i zamiłowań muzycznych dzieci. Odbywają się zajęcia poświęcone rozśpiewaniu uczniów i nauczeniu gry na prostych instrumentach (dzwonki, flety, instrumenty perkusyjne). Wszystkie działania przynoszą radość ze wspólnego przeżywania muzyki.

To nie takie trudne - Małgorzata Korfanty

Spotkanie ze szkołą w pierwszej klasie to nowe obowiązki, nowi koledzy,  koleżanki i nauczyciele. Wszystkie trudne chwile stają się łatwiejsze po spotkaniu na zajęciach. Nowe litery, wyrazy czy liczby nie wydają się już tak skomplikowane.

Edukacja filmowa - Aneta Truty-Kędzierska

Uczniowie wcielają się w rolę dziennikarza, reżysera, reportera. Odnajdują najciekawsze, warte opowiedzenia zdarzenia z życia szkoły. Uczą się techniki filmowej z wykorzystaniem kamery, aparatu fotograficznego.

Młody artysta - Iwona Górecka

Dzieci poznają nowe techniki plastyczne: origami, zdobienie przedmiotów techniką decoupage. Malują farbami akrylowymi i temperowymi na papierze i drewnie. Odkrywają sposoby tworzenia obrazów, odnawiają przedmioty drewniane i wykonują elementy dekoracyjnych.

U źródła poznawania dziejów - Natalia Wittchen

Uczniowie poszukują informacji w różnych tekstach źródłowych związanych z historią naszego państwa i nie tylko. Dowiadują się o fascynujących wydarzeniach historycznych, poznając ich przyczyny i skutki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

następna strona

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...