S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt : "W drodze do lepszego świata"

 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Projekt "W drodze do lepszego świata" był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Przedsięwzięciem objętych było 187 uczniów. Realizowany był przez nauczycieli naszej szkoły we współpracy z lokalnymi organizacjami na terenie Mirocina Dolnego, Studzieńca i Książa Śląskiego w terminie od 2.04.2007r do 15.04.2008r. Dzieci zdobywały sprawności w różnych dziedzinach: Aktora, Ekodetektywa, Rękodzielnika, Poligloty, Malarza, Wokalisty, Tancerza, Kaligrafa, Literata, Grafika, Rachmistrza, Akrobaty i Piłkarza. Uczniów objęto terapią neurologopedyczną i logopedyczną.  W ramach promocji projektu wszystkie działania były na bieżąco rejestrowane i eksponowane przez uczniów.

Zdobywanie Sprawności Ekodetektywa. Zajęcia prowadziły Monika Königsberg, Józefa Königsberg i Jolanta Nowecka. Odbywały się  w okolicach szkoły w Mirocinie Dolnym, Studzieńcu oraz na wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w Szklarskiej Porębie. Uczniowie poznawali okolicę, jej tajemnice i zagrożenia ekologiczne. Wszystkie dane nanosili na mapki topograficzne i fotografowali. Obserwowali rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Odbywały się spotkania z leśniczym. Były organizowane wycieczki piesze i rowerowe. Brali udział w pomiarach drzew (średnicy, obwodu i wysokości). Na wycieczkach Ekodetektywi tropili historyczne zabytki przyrodnicze - pozostałości polodowcowe (moreny, wąwozy i głazy narzutowe). Poznali Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej i szkołę przetrwania na Kruczych Skałach. Zapoznali się z historią tworzenia się osadnictwa w Karkonoszach - zajęcia w Chacie Walońskiej. Efektem są wspaniałe prezentacje multimedialne "Zwierzęta i tryb życia w naszej okolicy" oraz "Kronika Ekodetektywa", a także wiele ciekawych fotografii i mapek.

Zdobywanie Sprawności Aktora. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów teatralnych. Dzieci pod kierunkiem pań Katarzyny Jastrzębskiej, Krystyny Mandziej i Beaty Różyckiej kształtowały ekspresję sceniczną, doskonaliły technikę mówienia. Poznały różne utwory z literatury dziecięcej. Prezentowały własne umiejętności w grach i zabawach. Samodzielnie przygotowały elementy scenografii, kukiełki i kostiumy. Efektem były przedstawienia dla zaproszonych gości i dzieci. "Kopciuszek" w czasie uroczystości pasowania na ucznia pierwszej klasy w Mirocinie Dolnym. Drugą wersję tej samej sztuki wystawiono w Studzieńcu na spotkaniu z Rodzicami. "Królewna Śnieżka i krasnoludki" podczas  festynu środowiskowego. W ramach zajęć dzieci wyjeżdżały do Lubuskiego Teatru na spektakle: "O stolarzu, który szukał szczęścia", "Słowik" i "Tymoteusz Rymcimci"

Zdobywanie sprawności Wokalista. Uczniowie na zajęciach zostali zapoznani z wybranymi zagadnieniami muzyki. Rozwijali umiejętności wokalne i instrumentalne z wykorzystaniem syntezatora, fletów i dzwonków pod kierunkiem Małgorzaty Korfanty. Uczestniczyli w koncercie w Filharmonii Zielonogórskiej. Kilkakrotnie na uroczystościach szkolnych prezentowali swoje umiejętności.

Zdobywanie sprawności Rękodzielnika. W ramach zajęć w Książu Śląskim prowadzonych przez Małgorzatę Górską dzieci spotykały się z różnymi twórcami ludowymi. Poznały ich wyroby, sposoby wytwarzania oraz uczyły się tworzyć swoje własne produkty. W szkole w Mirocinie Dolnym zajęcia prowadziła Krystyna Haniszewska. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę o miejscach ważnych dla każdego Polaka takich jak Częstochowa, Licheń i o ich znaczeniu historycznym i religijnym. Uczestnicy poznali pieśni ludowe i religijne. Rozwijali umiejętności plastyczne wykonując prace różnymi technikami. Zajęcia w Studzieńcu prowadzone były przez Bożenę Stępień. Uczniowie poznali sztukę origami, malowania na szkle, ręcznego wykonywania kartek świątecznych. Dzieci wykonywały płaskorzeźby z masy solnej, poznały elementy haftu. Uczyły się przygotowywać dekorację i nakrycie stołu do różnych uroczystości. Efektem zajęć jest wiele użytkowych prac. Ponadto zorganizowano wycieczkę do skansenu w Ochli, gdzie brały udział w przedstawieniu folklorystycznym "Od ziarenka do płócienka".

 

 

 

 

następna strona ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...