S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: "Razem raźniej"

 

 

 

 

     Od 1 września 2012 r. nasza szkoła realizuje projekt systemowy "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III" - "Razem raźniej", w ramach poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" realizowanych ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     W ramach projektu wszystkie dzieci z klas I - III objęte są pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Prowadzone są zajęcia: teatralno-artystyczne, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Otrzymane fundusze przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej. Został zakupiony specjalistyczny sprzęt, oprogramowania, materiały plastyczne i wiele pomocy dydaktycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w ramach godzin z Karty Nauczyciela.

     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzone przez p. Katarzynę Jastrzębską mają na celu usprawnianie deficytów rozwojowych wynikających m.in. z niewłaściwego funkcjonowania analizatora wzrokowego, słuchowego, czynności manualnych. Podczas zajęć uczniowie wykonując różnorodne zadania w formie zabawy usprawniają słuch fonematyczny, mowę, funkcje manualne, orientację przestrzenną, spostrzegawczość, pamięć i koncentrację uwagi. Dzieci ćwiczą kształtne pisanie w liniaturze, utrwalają pisownię liter z trudnością ortograficzną, wzbogacają słownictwo tworząc wielozdaniowe wypowiedzi. Zajęcia bardzo często prowadzone są z wykorzystaniem Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej (TIK) oraz wielu innych pomocy dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne prowadzone są przez pedagoga szkolnego p. Bogumiłę Pleśnierowicz. Celem ogólnym zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo. Podczas tych zajęć dzieci uczą się umiejętności nawiązywania kontaktów, szacunku wobec innych osób, wyrażania własnych emocji, poznają metody zachowań asertywnych, nabywają umiejętności aktywnego słuchania i radzenia sobie ze stresem. Większość zajęć opartych jest  na grach i zabawach, eliminują nieśmiałość, wzmacniają poczucie własnej wartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zajęcia teatralno - artystyczne prowadzone przez p. Beatę Różycką mają na celu rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w grach i zabawach dramatycznych, improwizują krótki scenki, przygotowują inscenizacje wybranych bajek. Ponadto projektują scenografię, wykonują ilustracje do przedstawionych bajek oraz zaproszenia na przedstawienia dla wychowawców, a także koleżanek i kolegów. Zajęcia rozwijają wyobraźnię, wrażliwość, inwencję twórczą dzieci. Uczniowie bardzo chętnie prezentują się na scenie szkolnego teatru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...