S z k o ł a  P o d s t a w o w a

w  M i r o c i n i e  D o l n y m

 

 

 

SZKOLA PODSTAWOWA  w  MIROCINIE  DOLNYM     tel.  (068) 388 14 24    e-mail :  spmd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT - NOWELIZACJA 01.09.2016r.

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIROCINIE DOLNYM

NAZWA SZKOŁY

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę :

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIROCINIE DOLNYM.

 1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 2. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym jest sześcioklasową szkołą publiczną prowadzoną przez GMINĘ KOŻUCHÓW.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) "O systemie oświaty" oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Szkoła: poza celami ogólnymi, określonymi w ustawie o systemie oświaty, realizuje cele i zadania uwzględniające własne programy: wychowania i opieki oraz profilaktyki placówki, a w szczególności:

1.      Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez realizację i przestrzeganie rozporządzeń dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2.      Realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania

3.      Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oraz programie wychowawczym, stosownie do warunków szkoły i wieku jej uczniów.

4.      Kształtuje postawy patriotyczne i humanistyczne oraz kulturę osobistą uczniów.

5.      Kształtuje u uczniów model zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

6.      Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, a także poza szkołą w trakcie wycieczek, zawodów, konkursów itp.

7.      Szkoła współuczestniczy w procesie wychowawczym, którego bazę stanowi Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki ściśle współpracując w tym zakresie z rodzicami i opiekunami uczniów oraz instytucjami zajmującymi się tą tematyką.

8.      Szkoła podejmuje działania profilaktyczne, których celem jest:

a.       wyeliminowanie aktów przemocy w szkole

b.      uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków uzależniających

c.       przeciwdziałanie wandalizmowi

d.      zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w drodze do i ze szkoły

e.       ukazanie uczniom właściwych form spędzania wolnego czasu i korzystania z mediów

9.      Szkoła realizuje zadania określone w ustawie poprzez:

a.       zapewnienie wszystkim uczniom udziału w zajęciach edukacyjnych

b.      umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej

c.       udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez wychowawców, pedagoga szkolnego i poradnię psychologiczno-pedagogiczną

d.      organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i opóźnionymi w nauce w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedycznym

e.       przydzielenie, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowych godzin na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego z uczniami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi

f.        rozwijanie zainteresowań uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych i zainteresowań, a także współdziałanie w tym zakresie z ośrodkami kultury, stowarzyszeniami i innymi szkołami

ORGANY SZKOŁY

§ 3

Kompetencje organów szkoły, którymi są:

1.      Dyrektor Szkoły

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Samorząd Uczniowski

4.      Rada Rodziców

1. Dyrektor Szkoły.

            Dyrektor szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. Podlega Burmistrzowi Kożuchowa oraz w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. Powoływany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący szkołę.

            Dyrektor szkoły realizuje zadania wynikające z Ustawy "O systemie oświaty" i przepisów szczegółowych, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 3. ustala zakres czynności dla pracowników szkoły i egzekwuje ich realizację,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
 7. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 8. podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 9. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzje w sprawie przyznawania nagród oraz występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 10. decyduje w sprawach wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 11. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów zewnętrznych.
 12. dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 13. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 2. Rada Pedagogiczna.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do rozwiązywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej statutowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady mogą także brać udział ze słowem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.

1.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a.         zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b.         podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c.         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d.         ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e.         podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;

f.           ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

g.    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

h.    projekt planu finansowego szkoły,

i.      wnioski dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo innych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

j.     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej, Rada określa w swoim regulaminie.

3. Samorząd Uczniowski.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole. Zasady wybierania i działania organów Samorządu, określa regulamin uchwalony przez uczniów, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Samorząd może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a.       prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b.      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c.       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb;

d.      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

e.       prawo wyboru nauczyciela, będącego opiekunem samorządu.

4. Rada Rodziców.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i opiekunów uczniów tutejszej szkoły. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów) uczniów szkoły.

Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

1.   Kompetencje Rady Rodziców

1)      Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2)      Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      Program Wychowawczy Szkoły,

b)      Szkolny Program Profilaktyki.

3)      Rada Rodziców opiniuje:

a)      Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

b)      Projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

c)      Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje;

d)      Wprowadzenie dodatkowych zajęć do szkolnego planu nauczania;

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 4

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych i szkoły ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej w szkole są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

3)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)      dodatkowe zajęcia finansowane przez organ prowadzący;

6)      mogą być prowadzone działania innowacyjne i eksperymentalne na podstawie przepisów w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

6. Na podstawie odrębnych przepisów w uzgodnieniu z organem prowadzącym , szkoła:

1)      organizuje następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

b)      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudności w uczeniu się;

c)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w celu umożliwienia im pełnego rozwoju i przystosowania do życia w środowisku ludzi pełnosprawnych;

d)      zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej i utrudniającymi naukę szkolną;

e)      zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;

f)        inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagające rozwój uczniów z niepełnosprawnością, organizowane jako dodatkowa forma oddziaływania psychoterapeutycznego, socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego;

g)      zajęcia rehabilitacji ruchowej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, którym ta niepełnosprawność utrudnia funkcjonowanie w środowisku;

h)      porady i konsultacje nauczycielom i rodzicom uczniów;

i)        zajęcia rozwijające uzdolnienia, dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy

2)      współdziała w udzielaniu pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie w postaci pomocy materialnej w formie dofinansowania dożywiania ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stypendium i zasiłku szkolnego.

7. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej zwany dalej dziennikiem elektronicznym, w którym dokumentuje się przebieg nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii i etyki, godzin z wychowawcą.\

1)      Wszystkie dane uczniów i ich rodzin zwarte w systemie dziennika elektronicznego są poufne.

2)      Użytkownicy dziennika elektronicznego w szkole nie mogą udzielać żadnych informacji zawartych w systemie elektronicznym osobom nieuprawnionym albo postronnym.

3)      Wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

4)      Za wpisywanie frekwencji, tematów zajęć oraz ocen osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych zajęć lub osoby wskazane przez dyrekcję do pełnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

5)      Wpisów w dzienniku elektronicznym należy dokonywać na bieżąco, w przypadku awarii systemu lub awarii połączeń wpisu należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu naprawy.

6)       Nauczyciele są zobowiązani przestrzegać zasad zapewniających ochronę danych osobowych według obowiązujących przepisów a w szczególności:

7)      Logowanie do systemu należy przeprowadzać tak, aby osoby postronne nie miały wglądu do danych;

8)      Każdorazowo należy się wylogować, jeżeli nauczyciel odchodzi od komputera;

9)      Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami oraz pierwszej godzinie z wychowawcą rodzice/prawni opiekunowie i uczniowie są instruowani przez wychowawcę klasy o możliwości oraz sposobie korzystania z dziennika elektronicznego.

8. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, w szkole organizowana jest nauka religii i etyki. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać jednak zmienione.

§ 5

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.

2.        W szkole działają oddziały przedszkolne, które realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3.      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika taka konieczność. Głównym celem podziału na grupy jest umożliwienie efektywnej realizacji programów nauczania.

4.      Kształcenie dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1)       I etap edukacyjny obejmujący klasy I - III szkoły podstawowe - edukacja wczesnoszkolna;

2)      II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV -VI

§ 6

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem jednej przerwy - 20 minutowej.

§ 7

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów) lub dojazdy do szkoły - szkoła prowadzi świetlicę. Organizację i formy pracy świetlicy szkolnej określa jej regulamin.

§ 8

Szkoła prowadzi bibliotekę. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli itp. Szczegółowe zasady organizacji pracy biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej.

§ 9

Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia drugiego śniadania i obiadu w stołówce szkolnej. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnieni z opłat.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 10

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz  pracowników administracji i obsługi.

2.      Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 11

Zadania nauczycieli szkoły i innych pracowników:

1.      Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem do pracy pracownika zapoznaje go z obowiązkami i przepisami bhp obowiązującymi w szkole.

2.      Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

3.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów będących pod jego opieką. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji szkoły

4.      W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel:

a.       realizuje program kształcenia, wychowania w klasach i zespołach

b.      osiąga w stopniu optymalnym cele ustalone w szkolnym zestawie programów, programie wychowawczym szkoły, programie profilaktyki i planie pracy szkoły

c.       w pełni wykorzystuje czas przeznaczony na prowadzenie zajęć, systematycznie przygotowuje się do zajęć

d.      dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny

e.       wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacanie lub modernizację klasopracowni do organów kierowniczych szkoły

f.        wspiera swoją postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów i ich zdolności oraz zainteresowania

g.       udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia

h.       bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów

i.         informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów

j.        bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę

k.      prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną z zajęć edukacyjnych lub koła zainteresowań

l.         decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu

m.     decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów

n.       decyduje o treści programu prowadzonego przez niego koła (zespołu)

o.      ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów

p.      odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć i dyżurów

q.      pełni dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem

5.      Nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej.

6.      Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej.

7.      Zakres zadań pozostałych pracowników szkoły określony jest każdorazowo w przydziałach czynności.

§ 12

1.      W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na każde 12 oddziałów.

2.      Zadania wicedyrektora.

a.       podczas nieobecności w pracy dyrektora lub zastępców przejmuje uprawnienia zgodnie z kompetencjami dyrektora szkoły

b.      hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy

c.       sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk w klasach I-III i IV-VI

d.      nadzoruje realizację nauczania indywidualnego w klasach I-III i IV-VI

e.       wnioskuje do dyrektora szkoły o podwyższenie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nagrody i odznaczenia dla nauczycieli

f.        zgłasza wnioski i zadania do planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny

g.       we współpracy z dyrektorem planuje wewnętrzny i zewnętrzny pomiar dydaktyczny

h.       wpływa na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

i.         czuwa nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz pracą organizacji uczniowskich w szkole.

§ 13

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazu tych programów.

2.      Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły  wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.

§ 14

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a.       Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

b.      Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

c.       Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

d.      Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.

e.       Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różnych form życia zespołowego, treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

f.        Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

g.       Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu współdziałania i włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

h.       Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 15

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów;

2)      udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom;

3)      prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;

4)      informowanie rodziców o potrzebie skierowania dziecka na badania specjalistyczne;

5)      inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym  i resocjalizacyjnym;

6)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;

7)      udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

§ 16

Dyrektor szkoły spośród członków Rady Pedagogicznej powołuje Koordynatora do spraw bezpieczeństwa

Do zadań koordynatora w szczególności należy:

 1. Przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i i uwag dotyczących bezpieczeństwa.
 2. Integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych.
 3. Współpraca ze środowiskiem, w tym z Kuratorium Oświaty, Urzędem Miejskim, policją, prokuraturą , sądem do spraw nieletnich, innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu ich problemów.
 4. Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

§ 17

Dla realizacji innych celów i zadań szkoły oraz zapewnienia jej funkcjonowania zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania wyżej wymienionych pracowników określają odrębne przepisy.

1.      Na terenie szkoły prace administracyjne wykonują:

1)      sekretarz szkoły;

2)      księgowy;

3)      specjalista d/s kadr;

2.      Pracownikami obsługi na terenie szkoły są:

1)      pracownik wykwalifikowany - konserwator

2)       sprzątaczki

3.      W szkole, może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzący zajęcia w klasach I-III,w oddziałach przedszkolnych lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, lub wychowawcy świetlicy.

Pracownicy administracji i obsługi wspomagają nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie dyżurów.

Informują o zauważonych niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

Udzielają pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 18

REKRUTACJA UCZNIÓW

1.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia przez nie 18 lat

2.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez szkołę.

3.      Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

4.      Dziecko 6- letnie może zostać objęte obowiązkiem szkolnym jeżeli:

a.       rodzice złożą taki wniosek,

b.      szkoła ma odpowiednie warunki organizacyjne,

c.       dziecko jako 5- latek było objęte wychowaniem przedszkolnym,

d.      dziecko, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej".

5.      Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły, w obwodzie którego dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,  oraz określa warunki jego spełniania.

6.      Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły, w obwodzie którego dziecko mieszka może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku poza szkołą, oraz określa warunki jego spełniania.

7.      Dziecko spełniając obowiązek szkolny  w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły  lub ukończenia  szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

8.      Rekrutację dzieci do Oddziału Przedszkolnego na kolejny rok szkolny ogłasza  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w formie:

a. informacji na stronie internetowej szkoły, podając termin pobierania i składania przez rodziców/prawnych opiekunów "Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola",

b. kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola i harmonogram naboru na dany rok szkolny ustala się w miesiącu marcu."

9.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

§ 19

PRAWA I OBOWIĄZKI

I. Uczeń ma prawo:

1.      Zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące całokształtu spraw związanych z życiem szkoły. Wnioski te może zgłaszać na naradach klasowych, zebraniach Samorządu uczniowskiego bądź też w indywidualnej rozmowie z nauczycielem lub dyrektorem szkoły.

2.      Uzyskać dodatkową pomoc w nauce, jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału.

Do udzielenia pomocy zobowiązany jest nauczyciel uczący danego przedmiotu. Wychowawca klasy, po skonsultowaniu się z danym nauczycielem, powinien zorganizować pomoc koleżeńską.

3.      Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny stopnia opanowania wiedzy i umiejętności.

4.      Korzystać z pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń pod nadzorem nauczyciela.

5.      Uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w szkole, w czasie wolnym od nauki.

6.      Być wybieranym i wybierać do władz uczniowskich i władz innych organizacji młodzieżowych działających w szkole.

7.      Poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych oraz wszelkich innych formach zajęć pozalekcyjnych dostępnych w szkole.

8.      Do odpoczynku w czasie przerw między lekcyjnych a także w czasie ferii i przerw świątecznych, na które nie zadaje się prac domowych.

9.      Do korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.

10.  Do uzyskania pomocy ze strony nauczycieli, samorządu uczniowskiego, rady rodziców oraz dyrektora szkoły w przypadku trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub losowej.

11.  Uczeń, jako członek społeczności szkolnej korzysta z praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka gwarantujących mu:

a.       pełne poszanowanie godności osobistej.

b.      opiekę wychowawczą, warunki bezpieczeństwa, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

c.       życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

d.      swobodę wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, - jeśli nie narusz tym dobra innych osób.

12.  Uczeń ma możliwość składania skarg w przypadku naruszenia jego praw. Skargi takie   przekazuje ustnie wychowawcy klasy, rzecznikowi praw ucznia lub dyrektorowi szkoły, którzy zobowiązani są niezwłocznie podjąć działania wyjaśniające. W rażących przypadkach rodzice ucznia kierują skargę do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

II. Uczeń ma obowiązek:

1.   Brać czynny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie (nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń zakłócających tok lekcji).

2.   Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać i wzbogacać jej dobre tradycje.

3.   Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy wykorzystując wszelkie udostępnione przez szkołę środki.

4.   Aktywnie uczestniczyć w pracy samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych, których jest członkiem.

5.   Być oszczędnym i gospodarnym, szanować mienie szkoły, pracę własną i innych.

6.   Przestrzegać porządku na terenie szkoły, dbać o ład i estetykę w klasie, na korytarzach i w otoczeniu szkoły.

7.   Kulturalnego i godnego zachowania się w każdej sytuacji, zarówno szkole jak i poza nią.

8.   (uchyla się)

9.   Właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

10. Stwarzać atmosferę życzliwości, pomagać słabszym, przeciw działać aktom przemocy, bezmyślnego niszczenia itp.

11. Pomagać kolegom w nauce, szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn niezależnych. Organizować koła pomocy koleżeńskiej.

12. Sumiennie wykonywać obowiązki dyżurnego w klasie i na korytarzu.

13. Szanować poglądy i przekonania kolegów i innych ludzi.

14. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów.

15. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój w stonowanych barwach.

16. Przestrzegać regulaminu pracowni przedmiotowych, biblioteki, świetlicy oraz wszelkich zarządzeń kierownictwa szkoły.

17. Naprawić szkodę za celowe  zniszczenie mienia szkolnego.

18. Usprawiedliwiać nieobecność na lekcjach w określonych terminach i formie.

19. Wyłączyć i schować telefon komórkowy oraz inne urządzenia na czs trwania zajęć lekcyjnych i świetlicowych. Za nierespektowanie zakazu, urządzenia zostaną zdeponowane w sekretariacie Szkoły. Po odbiór zgłaszają się Rodzice ucznia.

§ 20

NAGRODY I KARY

Uczniowie szkoły poddawani są bieżącej i okresowej ocenie wiedzy i umiejętności oraz zachowania, której szczegółowy tryb określa "Wewnątrzszkolny System Oceniania".

1.      Uczniom, którzy swoją postawą i osiągnięciami w nauce wyróżniają się na tle szkoły oraz osiągają dobre wyniki w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych można przyznać nagrody:

a.       list pochwalny w klasach IV - VI

List pochwalny otrzymują uczniowie, którzy na koniec roku uzyskali:

-         wzorową ocenę zachowania

-         średnią ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 4,75

List pochwalny przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy i wręczany jest Rodzicom na uroczystym apelu.

b.      świadectwo ukończenia szkoły lub uzyskania promocji z wyróżnieniem w klasach IV- VI

Świadectwo takie otrzymują uczniowie, którzy w okresie rocznym uzyskali:

-         bardzo dobrą ocenę zachowania

-         średnią ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 4,75

Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem "z wyróżnieniem". Świadectwo takie przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy.

c.       Nagrodę rzeczową - za konkretne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz za całokształt pracy w roku szkolnym.

2.      Uczniom, którzy nie spełniają wymagań szkolnych oraz w rażący sposób naruszają ogólno przyjęte normy zachowań można wymierzyć następujące kary:

a.       Upomnienie wychowawcy klasy, lub innego nauczyciela.

b.      Nagna wychowawcy.

c.       Upomnienie dyrektora.

d.      Nagana dyrektora wobec uczniów.

e.       Przeniesienie do równoległej klasy.

f.        Przeniesienie do innej szkoły.

Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

Uczeń ma prawo do odwołania się od kary.

Odwołanie w formie pisemnej powinno być zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców lub wychowawcę klasy.

Odwołanie rozpatruje zespół wyznaczony przez dyrektora szkoły, w którego skład wchodzą:

Przedstawiciel Rady Rodziców.

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

Wychowawca klasy.

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Wskazany przez ukaranego ucznia pracownik pedagogiczny szkoły.

Zespół odwoławczy wypracowuje decyzję, którą zatwierdza Rada Pedagogiczna.

3.      W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

4.      4.( uchyla się)

§ 21

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo:

1.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektem.

2.      Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględnia się:

a)      potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

b)      potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu,

c)      zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

3.      Plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

4.      Urządzenia higieniczno - sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej

5.      W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

6.      Sprzęty, z których korzystają uczniowie, dostosowuje się do zasad ergonomii.

7.      Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.

8.      Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

9.      Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

10.  Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

11.  Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

12.  Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc uczniów.

13.  Pomieszczenia szkoły: pokój nauczycieli wychowania fizycznego i sekretariat wyposaża się w apteczki szkolne zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

14.  Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

15.  W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki nauczyciela.

16.  Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących uczniów.

17.  Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców.

18.  Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

19.  Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

20.  Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece szkoły, także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

21.  Kryteria powyższe uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

22.  Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

23.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, a w szczególności bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki szkolne i teren szkolny są objęte monitoringiem wizyjnym - nadzorem kamer CCTV. Monitoring wizyjny nie obejmuje sal do zajęć dydaktyczno - wychowawczych ani toalet.

24.  Budynki szkolne są oznaczone tabliczkami z napisem >Obiekt monitorowany<.

25.  Obraz z bieżącego monitoringu lub utrwalony na nośniku elektronicznym może być udostępniony wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły - organom ścigania, organom państwowym, organowi prowadzącemu szkołę, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, pracownikom szkoły, uczniom - w celu wyjaśnienia zdarzeń mających miejsce na terenie szkoły lub przekazania obrazu na nośniku elektronicznym jako dowodu w sprawie.

26.  Urządzenie rejestrujące i monitor są umieszczone w  sekretariacie - pomieszczenie to jest zamykane i nie mają do niego dostępu osoby nieupoważnione. Wgląd do rejestrowanego obrazu poprzez łącza internetowe jest możliwy w gabinecie dyrekcji szkoły - wyłącznie przez dyrektora. Dostęp do pomieszczenia i obsługi sprzętu mają wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń utrwalających obraz  - konserwator, dyrektor szkoły i serwisant.

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 22

ZAKRES OCENIANIA

1.      Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia

2) zachowanie ucznia.

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 23

CELE I ZADANIA OCENIANIA

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.                       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wg skali od 1 (stopień niedostateczny) do 6 (celujący)

6) ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg sześciostopniowej skali ocen od wzorowej do nagannej.

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8) terminy klasyfikacji śródrocznej uczniów.

§ 24

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza: I półrocze trwa od 1września do 31 stycznia, II półrocze od 1lutego do ostatniego dnia zajęć - (czerwiec).

2.      Klasyfikowanie uczniów przeprowadzane jest dwa razy w roku szkolnym w terminach:

1)      jednego tygodnia przed radą klasyfikacyjną po I półroczu - klasyfikacja śródroczna

2)      jednego tygodnia przed radą klasyfikacyjną po II półroczu - klasyfikacja roczna

3.                  Klasyfikacja śródroczna i roczna :

1)      w klasach I-III  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w ocenianym okresie. Nauczyciel dwukrotnie w ciągu roku dokonuje oceny osiągnięć uczniów w sposób opisowy. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,  uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu wymagań określonych  w  podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności  w  nauce  lub  rozwijaniem  uzdolnień;

2)      w klasach IV -VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w ocenianym okresie oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy;

4)      śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyżej ani na ukończenie szkoły;

5)      dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii;

6)      jeżeli okres zwolnienia ucznia z  zajęć wychowania fizycznego lub zajęć  komputerowych uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona";

7)      (uchyla się)

8)      (uchyla się)

9)      (uchyla się)

10)  (uchyla się)

11)  (uchyla się)

12)  (uchyla się)

13) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

§ 25

SKALA OCEN

1.      Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1)         cząstkowe (bieżące) - określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części podstawy programowej;

2)         śródroczne i roczne (ustalane w wyniku klasyfikacji) - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej na dane półrocze (rok szkolny).

2.      Ocena określa poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

3.      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.      W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową i ma charakter wspomagający. Nauczyciel dwukrotnie w ciągu roku dokonuje oceny osiągnięć uczniów w sposób opisowy - na koniec semestru i na koniec roku szkolnego. Ocena ta powinna zawierać informacje o:

1)      indywidualnych możliwościach dziecka

2)      wewnętrznych stanach dziecka, które ujawniają się w działaniu zewnętrznym

3)      jego rozwoju fizycznym, psychicznym, moralnym, umysłowym, o postępach w tym rozwoju.

Nauczyciel gromadzi swoje spostrzeżenia w dzienniku i zbiera w indywidualnych teczkach ucznia prace. Do zapisywania swoich spostrzeżeń nauczyciel stosuje skalę literową-sześciostopniową. W klasie II i III skalę literową można zastąpić cyframi. Litera - cyfra - określa poziom zdobytych kompetencji. Jest potrzebnym dla nauczycieli skrótem, służącym do odnotowywania postępów i osiągnięć uczniów, jest nośnikiem bardzo ważnych informacji o pracy dziecka.

Skala literowo-cyfrowa

1)      w- 6 - wspaniale - uczeń wykonał zadanie o wysokim stopniu trudności, problemowe itp. Obejmuje treści wykraczające poza program danej klasy

2)      bd- 5 - bardzo dobrze - uczeń wykonał zadanie w całości prawidłowo.

Obejmuje pełny zakres treści określonych programem nauczania

3)      ł- 4 - ładnie - uczeń wykonując zadanie popełnił niewiele błędów.

Obejmuje treści istotne w strukturze przedmiotu, przekraczające wymagania zawarte w podstawach programowych

4)      ps- 3 - postaraj się - uczeń wykonując zadanie popełnił liczne błędy.

Obejmuje treści podstawowe.

5)      p- 2 - pomyśl - uczeń prawie w całości wykonał zadanie błędnie.

Obejmuje treści konieczne, potrzebne w życiu.

6)      pw- 1 - pracuj więcej - uczeń nie podjął próby wykonania zadania.

Obejmuje niezbędne umiejętności uzyskiwane przy wydatnej pracy nauczycieli.

Dokonując oceny bieżącej ucznia w trakcie wykonywania jakiegoś zadania przez niego lub też po jego wykonaniu nauczyciel powinien sprawdzić pracę, pochwalić dziecko za wysiłek, zachęcić do dalszej pracy. Nagradzać słowem, gestem i uśmiechem, powinien też wskazać miejsca w pracy, które należy dopracować, poprawić i udoskonalić. W ocenie bieżącej należy bardziej eksponować osiągnięcia indywidualne dziecka i nie porównywać go z innymi.

Informacja rodziców o postępach ich dzieci odbywa się poprzez:

a)      kontakty bezpośrednie - zebrania rodziców, konsultacje raz w miesiącu, rozmowy indywidualne,

b)      kontakty pośrednie - rozmowa telefoniczna, korespondencja listowa, adnotacje w zeszycie przedmiotowym.

5.      W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV - VI ) oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach szkolnych według następującej skali:

Stopień

Oznaczenie

cyfrowe

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

Ocena śródroczna/ roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

1)     Ustala się następujące rangi ocen cząstkowych:

a)      ranga wysoka: sprawdziany, testy, konkursy przedmiotowe na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;

b)      ranga średnia: odpowiedzi ustne, kartkówki, prace długoterminowe, projekty, prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

c)      ranga niższa: aktywność na lekcji, praca na lekcji, zadania domowe;

2)     Wymagania na oceny;

a)     Ocenę celującą śródroczną / roczną otrzymuje uczeń, który spełni większość z następujących wymagań:

-         odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu powiatowym, wojewódzkim;

-         uczestniczy i odnosi sukcesy w innych konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;

-          ma przewagę ocen celujących ze sprawdzianów i testów, sporadycznie dostaje oceny bardzo  dobre, rzadko dobre, niższe oceny nie występują;

-          poprawnie rozwiązuje zadania dodatkowe na ocenę celującą na sprawdzianach i testach;

-          wykonuje starannie, z zaangażowaniem dodatkowe prace;

-         systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

b)     Ocenę bardzo dobrą śródroczną / roczną otrzymuje uczeń, który spełni następujące wymagania:

-         uczestniczy w szkolnych konkursach przedmiotowych (wymaganie to nie jest konieczne);

-          ma przewagę ocen bardzo dobrych ze sprawdzianów i testów, sporadycznie otrzymuje oceny celujące i dobre, rzadko dostateczne, nie występują oceny niższe;

-          poprawnie rozwiązuje zadania z poziomu ponadpodstawowego na sprawdzianach i testach;

-         starannie wykonuje prace dodatkowe;

-         systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

c)     Ocenę dobrą śródroczną / roczną otrzymuje uczeń, który:

-         ma przewagę ocen dobrych ze sprawdzianów i testów, sporadycznie otrzymuje oceny  bardzo dobre, rzadko dostateczne, oceny niższe nie występują;

-          systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

d)     Ocenę dostateczną  śródroczną / roczną otrzymuje uczeń, który:

-         ma przewagę ocen dostatecznych  ze sprawdzianów i testów, sporadycznie występują oceny   dobre, rzadko dopuszczające;

-          dość systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

e)     Ocenę dopuszczającą śródroczną / roczną otrzymuje uczeń, który:

-          ma przewagę ocen dopuszczających ze sprawdzianów i testów, sporadycznie występują oceny dostateczne;

-         prowadzi zeszyt przedmiotowy.

f)       Ocenę niedostateczną  śródroczną / roczną otrzymuje uczeń, który:

-         ma przewagę ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i testów, rzadko występują oceny pozytywne.

6.      W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków plus " +", minus "-".

7.      W przypadku oceniania prac domowych i aktywności na lekcji dopuszcza się stosowanie znaków graficznych " + ", " - ".

8.      Uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą , jeśli jest nią ocena niedostateczna. Zasady tej poprawy ustala nauczyciel uczący.

9.      Dopuszcza się poprawianie innych niż niedostateczna ocen bieżących, zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela w jego przedmiotowym systemie oceniania.

§ 26

KRYTERIA WYMAGAŃ

1.        Ustala się następujący zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne.

Wymagania

Uwagi

Ocena

nie spełnia wymagań koniecznych

niedostateczny

konieczne

spełnia

dopuszczający

konieczne

podstawowe

łącznie

dostateczny

konieczne

podstawowe

rozszerzające

łącznie

dobry

konieczne

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

łącznie

bardzo dobry

konieczne

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

wykraczające

łącznie

celujący

2.      Wymagania :

1)          konieczne - obejmują treści nauczania niezbędne do uczenia się danego przedmiotu, potrzebne w życiu. Wskazują jednak na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych.

2)         podstawowe - ( warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu ) obejmują następujące elementy treści nauczania:

a)       najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu ;

b)       łatwe dla ucznia nawet mniej zdolnego;

c)       o niewielkim stopniu złożoności, a wiec przystępne;

d)       często powtarzające się w programie nauczania;

e)       dające wykorzystać się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

f)         określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;

g)       głównie proste uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości

3)         rozszerzające - obejmują następujące elementy treści nauczania :

a)      istotne w strukturze przedmiotu

b)      bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych,

c)      przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych

d)      użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności,

e)      w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych

f)        wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika

4)         dopełniające - obejmują pełny zakres treści zawartych w  programie nauczania  określanych jako:

a)      złożone, trudne, ważne do opanowania,

b)      wymagające korzystania z różnych źródeł,

c)      umożliwiające rozwiązywanie problemów,

d)      pośrednio użyteczne w życiu szkolnym,

e)      obejmują pełne opanowanie programu.

5)         wykraczające - obejmują treści:

a)      znacznie wykraczające poza program nauczania

b)      stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

c)      wynikające z indywidualnych zainteresowań,

d)      zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych

3.       Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych określają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

4.       Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć .

5.      Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom przez niego ustalonym.

6.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia powinno nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7.      Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

8.      Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów są dostępne dla uczniów i rodziców u nauczyciela.

§ 27

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1.      W szkole stosowane są wszystkie dostępne metody sprawdzania osiągnięć uczniów  :

1)         zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie materiału oraz kontrolę wiadomości i umiejętności;

2)         dawanie uczniom poleceń (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które uczniowie wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym, w ćwiczeniach;

3)         prace klasowe w postaci wypracowań, dyktand, zestawów zadań;

4)         stosowanie nauczycielskich sprawdzianów bądź wystandaryzowanych testów osiągnięć szkolnych;

5)         obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych (nauczyciel, który zna dobrze swoich uczniów, łatwo zauważa kiedy nie rozumieją jakiegoś zagadnienia);

6)         szacowanie wytworów pracy uczniów;

7)         analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych;

8)         praca w grupie.

2.      Nauczyciel wybiera odpowiednie metody stosownie do potrzeb.

3.      Formy sprawdzania wiadomości :

1)         kartkówka - obejmuje wiadomości z ostatniego tematu i trwa maksymalnie 15 minut;

2)         sprawdzian - dotyczy materiału z jednego działu i może trwać jedną godzinę lekcyjną;

3)         praca klasowa - dotyczy wskazanego przez nauczyciela materiału i trwa 1-2 godziny lekcyjne;

§ 28

ZASADY KONTROLI POSTĘPÓW W NAUCE

1.      W związku z podnoszeniem efektywności kształcenia wprowadza się obowiązek przeprowadzania raz w miesiącu testów sprawdzających umiejętności i wiadomości uczniów klas szóstych.

2.      W ciągu tygodnia mogą być najwyżej 2 sprawdziany i 1 praca klasowa.

3.      Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania pracy klasowej i sprawdzianu do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (brak wpisu uniemożliwia ich przeprowadzenie).

4.      Bieżące odpytywanie dotyczy materiału z trzech ostatnich lekcji.

5.      W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed końcem I i II półrocza nie należy przeprowadzać sprawdzianów pisemnych.

6.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o zakresie materiału podlegającemu sprawdzeniu sprawdzianem lub pracą klasową.

7.      W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian (pracę klasową) i dwie kartkówki;

8.      Po dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą , można zwolnić ucznia z prac kontrolnych wyznaczając mu jednocześnie późniejszy termin.

§ 29

TERMINY ZWROTU OCENIONYCH PRAC PISEMNYCH

1.      Przy oddawaniu poprawionych sprawdzianów wiadomości obowiązują następujące terminy:

1)         kartkówki - do trzech dni;

2)         sprawdziany - do tygodnia;

3)         praca klasowa (test) - do dwóch tygodni;

2.      W sytuacji szczególnie uzasadnionej może nastąpić niewielkie odstępstwo od ustalonych terminów.

§ 30

INFORMOWANIE O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o :

1)            wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych    i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)            sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

3)            warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.            Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.     

3.            Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców.

4.            Uczeń informowany jest o ocenie w momencie wstawienia jej do dziennika lekcyjnego.

5.            Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

6.       Wszystkie prace pisemne są do wglądu dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

7.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

8.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

9.       Poszczególni nauczyciele informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy klas o przewidywanej ocenie zachowania:

a)      na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w przypadku ocen wyższych od oceny niedostatecznej i oceny zachowania,

b)       na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej - pisemnie - w przypadku    przewidywanych ocen niedostatecznych.

OCENIANIE  ZACHOWANIA

§ 31

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)         wzorowe;

2)         bardzo dobre;

3)         dobre;

4)         poprawne;

5)         nieodpowiednie;

6)         naganne.

2.      Roczna i śródroczna ocena naganna zachowania musi być uzasadniona pisemnie.

3.      W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Ocena wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej. Podstawą do ustalenia oceny z zachowania są opinie wszystkich nauczycieli w trakcie całego okresu. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bieżące zapisywanie pozytywnych opinii o każdym uczniu.

4.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w  stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania i oceny klasyfikacyjne z zachowania nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych .

7.      Ocenę z zachowania wystawia nauczyciel wychowawca, uwzględniając opinię nauczycieli, pracowników szkoły i klasy oraz samoocenę ucznia.

8.      Ocena z zachowania uwzględnia następujące aspekty:

1)         wywiązywanie się z obowiązków szkolnych oraz dbałość o honor i tradycje szkoły;

2)         godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

3)          postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

9.      W klasach IV-VI prowadzone są zeszyty uwag pozytywnych i negatywnych. Na podstawie wpisów w zeszycie uwag nauczyciel wychowawca wystawia roczną i śródroczną ocenę zachowania.

10.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna

11.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji..

13.  W skład komisji, o której mowa w ust. 11, wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)      wychowawca klasy;

3)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)      pedagog szkolny;

5)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6)      przedstawiciel rady rodziców.

14.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

15.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      - skład komisji;

2)      - termin posiedzenia komisji;

3)      - wynik głosowania;

4)      - ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

16.  Protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.  W przypadku stwierdzenia przez ucznia lub jego rodzica, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została zaniżona rodzic może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o ponowne jej ustalenie najpóźniej cztery dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

18.  W przypadku, o którym mowa w ust.17 dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

19.  W skład komisji, o której mowa w ust. 18, wchodzą:

1)         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)         wychowawca klasy;

3)         wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)         pedagog szkolny.

20.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust.18 zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

21.  Z prac komisji, o której mowa w ust.19 sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)         - skład komisji;

2)         - termin posiedzenia komisji;

3)         - wynik głosowania;

4)         - ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

22.  Protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

23.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub  nieukończenie szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

24.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Natomiast uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły - nie kończy szkoły.

§ 32

KRYTERIA OCEŃ Z ZACHOWANIA

1.      Uczeń oceniany jest w trzech aspektach zachowania.

2.      W ocenianiu punktem wyjścia jest ocena dobra. Otrzymuje ją uczeń, który:

1)      należycie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2)      punktualnie uczęszcza na zajęcia;

3)      zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią;

4)      przestrzega zasad współżycia społecznego;

5)      dba o higienę osobistą i strój;

6)      dba o bezpieczeństwo własne i innych;

3.      Wystąpienie czynników pozytywnych podwyższa ocenę - uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub wzorową.

4.      Wystąpienie czynników negatywnych obniża ocenę - uczeń otrzymuje ocenę poprawną, nieodpowiednią lub naganną.

§ 33

CZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE LUB OBNIŻAJĄCE OCENĘ

1.      Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych oraz dbałość o honor i tradycje szkoły.

1)      Czynniki podwyższające ocenę powyżej dobrej:

a/ sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych;

b/ przezwyciężanie trudności w nauce:

-         wytrwałość;

-         samodzielność;

-         dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności;

c/ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:

-         udział w kołach zainteresowań;

-         udział w olimpiadzie przedmiotowej;

-         udział w konkursach i zawodach sportowych;

d/ pełnienie funkcji w klasie, szkole i właściwe wywiązywanie się z niej;

e/ pomoc w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych;

f/ praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

g/ wywiązywanie się z zobowiązań;

h/ reprezentowanie szkoły;

2)      Czynniki obniżające ocenę poniżej bardzo dobrej:

a/ świadome i celowe naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;

b/ nie usprawiedliwione nieobecności;

c/ spóźnianie się na lekcje;

2.      Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią:

3)      Czynniki podwyższające ocenę powyżej dobrej:

a/ troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia;

b/ życzliwość i kulturalny stosunek do nauczycieli i kolegów;

c/ troska o kulturę słowa i dyskusji;

d/ poszanowanie godności własnej i innych;

4)         Czynniki obniżające ocenę poniżej bardzo dobrej:

a/ celowe i świadome naruszanie sformułowanych warunków pozytywnych;

b/ przeszkadzanie na lekcjach;

c/ niewykonywanie poleceń nauczyciela;

d/ aroganckie odzywanie się do pracowników szkoły;

e/ ignorowanie pracowników szkoły na ulicy;

f/ wulgarne słownictwo;

g/ złe zachowanie się na korytarzu, boisku i w świetlicy;

h/ palenie papierosów;

i/ picie alkoholu;

j/ używanie innych środków psychoaktywnych;

k/ kłamstwa;

3.      Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

1)      Czynniki podwyższające ocenę powyżej dobrej:

a/ uczciwość w życiu codziennym;

b/ reagowanie na zło;

c/ poszanowanie ludzkiej pracy;

d/ pomoc innym, także w nauce;

e/ troska o mienie szkolne i indywidualne;

f/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

g/ opieka nad młodszymi kolegami;

2)      Czynniki obniżające ocenę poniżej dobrej:

a/ celowe i świadome naruszanie sformułowanych warunków pozytywnych;

b/ postawa samolubna i egoistyczna;

c/ lekceważący stosunek do zespołu klasowego, pracowników szkoły;

d/ agresja;

e/ akty wandalizmu, niszczenie sprzętów szkolnych;

f/ wulgaryzm;

g/ zaczepianie, prowokowanie innych;

h/ bójki;

i/ niszczenie rzeczy innych osób;

j/ kradzież;

k/ śmiecenie;

l/ wyłudzanie pieniędzy i innych przedmiotów;

m/ naruszanie zasad bezpieczeństwa;

n/ wejście w konflikt z prawem;

§ 34

WARUNKI I TRYB PODWYŻSZANIA OCEN ZACHOWANIA

1.      Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do wychowawcy klasy o podwyższenie  przewidywanej rocznej oceny zachowania.

2.      Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :

a.       zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

b.      pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

c.       otrzymania pochwały dyrektora szkoły,

d.      otrzymania pochwały poza szkołą.

3.      Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.

4.      Po złożeniu wniosku rodzic (prawny opiekun) informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia

5.      Kontrakt formułuje nauczyciel w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od rodziców ucznia.

6.      Warunki zawarte w kontrakcie winny odzwierciedlać kryteria na poszczególne oceny zachowania określone w § 9 ust. 6  i muszą być w pełni  przestrzegane przez ucznia.

7.      Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie objętym kontraktem.

PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 35

POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.      Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.  W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu  opinii  rodziców  (prawnych opiekunów) ucznia.

2.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.      Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:

1)      ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2)      otrzymał ocenę niedostateczną i zdał egzamin poprawkowy,

3)      nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale rada pedagogiczna  uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promuje ucznia do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

4.      Ucznia z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.      O ukończeniu szkoły przez ucznia o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo wyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.      Uczeń, który nie spełnił warunków zawartych w ust. 2 i nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

7.      Uczniowie klas I-III za osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowe zachowanie otrzymuje odznakę "wzorowy uczeń". Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady  przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9.      Na świadectwie promocyjnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

a.       uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół,

b.      osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

§ 36

EGZAMINY POPRAWKOWE

1.      Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego. Z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji:

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji;

2)      termin egzaminu poprawkowego;

3)      pytania egzaminacyjne;

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.      W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 37

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w ust.4 pkt.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć  edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.      Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8.      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2. 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2. oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10. a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne:

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

16.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

17.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

18.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§ 37

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

1.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie  2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczna ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:

3.      Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2  uzgadnia się z. uczniem i jego rodzicami.

4.      W skład komisji wchodzą w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1)      skład komisji,

2)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2

3)      zadania (pytania) sprawdzające.

4)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.      Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.  Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11.  Egzamin sprawdzający może zostać przeprowadzony również w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic nie zgadza się z wystawioną przez nauczyciela roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych.

12.  W przypadku o którym mowa w ust.11 rodzic składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek najpóźniej cztery dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

1)      dyrektor szkoły ustala termin odbycia egzaminu i powołuje komisję

2)      w skład komisji wchodzą w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

                                            

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji,

b)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.               

3)      egzamin sprawdzający składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego dla których przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4)      nauczyciel przedmiotu , z którego ocena została zakwestionowana opracowuje zestaw zagadnień na część ustną i pisemną egzaminu sprawdzającego. Zestaw musi być zatwierdzony przez dyrektora

5)      ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

6)      z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a.       skład komisji,

b.      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11

c.       zadania (pytania) sprawdzające.

d.      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

7)      do protokołu, o którym mowa w ust. 11 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 38

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1.      Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane  w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2)    (uchyla się)

2.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1.   Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2.   Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3.   Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści :

a.   pieczęć okrągła : w otoku napis "Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym" a w środku godło państwowe,

b.   pieczęć podłużna : "Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym, 67-120 Kożuchów,  tel. 388 14 24  Regon : 970572194 NIP : 925-18-19-015"015"

4.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.   Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 40

1.      Organem właściwym do zmiany niniejszego Statutu jest Rada Pedagogiczna. Zmiany Statutu dokonuje się poprzez uchwałę.

2.      Z wnioskami dotyczącymi  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą występować:

                                          d)       przedstawiciele samorządu uczniowskiego,

                                          e)       przedstawiciele rady rodziców,

                                            f)       nauczyciele,

                                          g)       nadzór pedagogiczny.

Załącznik do STATUTU SZKOŁY - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W MIROCINIE DOLNYM

ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami.

NAZWA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 1

1.      Adres Oddziału Przedszkolnego:

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym

67-100 Kożuchów

2.      Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym.

3.      Liczbę oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 2

1.      Oddział przedszkolny przy szkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

1)      prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)      realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.      Do zadań Oddziału Przedszkolnego należy:

1)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2)      kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

3)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także  wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie uczenia i nauczania;

4)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)      organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

6)      dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania  do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

7)      organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8)      umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

9)      zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

10)  rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

11)  upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

12)  rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

13)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

14)  upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

15)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

16)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

17)  ochrona wychowanków przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

18)  egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

19)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

20)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 3

1.      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym

2.      Rada Pedagogiczna Szkoły (nauczyciel oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).

3.      Rada Rodziców Szkoły ("trójka klasowa" oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).

Szczegółowe kompetencje zawiera Statut Szkoły Podstawowej oraz poszczególne regulaminy.

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 4

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

§ 5

1.   Liczba dzieci w jednej grupie oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25 osób.

§ 6

1.   Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

2.   Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

3.    Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.

4.   Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia  przeprowadzane są 2 razy takie zajęcia.

5.   W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.

NAUCZYCIEL ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 7

1.      Nauczyciele przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2.      Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.

3.      Dopuszcza się możliwość odbywania praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych uczelni.

§ 6

1.      Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)      prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,

3)      indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;

4)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną);

5)      współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

6)      tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

7)      kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

8)      dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

9)      bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.

10)  wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

11)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

12)  aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

13)  przestrzeganie dyscypliny pracy;

14)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

15)  dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

16)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

17)  opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

18)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 18

1.      Dzieci powinny być zapisane do oddziału przedszkolnego w terminie od 1 stycznia do 30 marca  roku rozpoczęcia zajęć. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie.

2.      Zapisy do oddziału odbywają się w gabinecie pedagoga.

3.      Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa ustawa.

§ 19

1.      Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są:

1)      dzieci z rodzin zastępczych,

2)      dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

3)      dzieci obojga rodziców pracujących,

4)       dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach.

§ 20

1.      Przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie.

2.      Po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela.

3.      Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć w uzasadnionych przypadkach.

4.      Dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione.

5.      Dzieci, które dojeżdżają szkolnym autobusem są odprowadzane przez nauczyciela do autobusu.

6.      W czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela, osoby wspomagającej lub pracownika obsługi.

§ 21

1.      Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację oddziału przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3.      Organem właściwym do zmiany załącznika jest Rada Pedagogiczna. Zmiany Statutu dokonuje się poprzez uchwałę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT :

Lubuska Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2008r. szkoła realizuje projekt ODKRYWAMY

LEPSZY ŚWIAT w ramach Lubuskiej Szkoły Równych Szans. Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych...

Przeczytaj wiecej...

 

PROJEKT :

"Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien".

 

 

Programem zostało objętych 30 szkół podstawowych z terenu 3 województw: małopolskiego,lubuskiego i śląskiego.

Przeczytaj więcej...

 

 

PROJEKT :
"W drodze do lepszego świata"

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym wdrożono program rozwojowy "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim", który zapewnił uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć o różnorodnej tematyce. Przeczytaj więcej ...

 

Uczniowski Klub Sportowy
MIROTKA

Założony 3 grudnia 2001 roku, 21 grudnia 2001 został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Nowosolskiego przez Starostę Powiatowego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113).
Przeczytaj więcej ...